• 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Pierwsza doba rozpoczyna się o godz. 14.30. Ostatnia doba kończy się o godz. 11.30 rano. Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień.
 • 2. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu i zostanie ona uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 • 3. Wstępnej rezerwacji apartamentu można dokonać, osobiście w restauracji Złota Nić, telefonicznie 774013090 lub poprzez formularz rezerwacji zamieszczony na stronie internetowej www.apartamenty.zlotanic.pl lub www.booking.com
 • 4. Wstępna rezerwacja ważna jest przez 24 godziny od chwili jej dokonania. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% całej należności za pobyt.
 • 5. Wpłaty zaliczki można dokonać przelewem bankowym na konto: Bank PEKAO S.A. : 76 1240 5178 1111 0010 3759 0775
 • 6. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 48 godzin od chwili dokonania wstępnej rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 • 7. Pozostałą część opłaty za pobyt uiszcza się z góry w chwili przekazania kluczy do apartamentu.
 • 8. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi telefonicznie pod nr 774013090
 • 9. Odwołanie rezerwacji z winy Klienta nastąpi:
  – bez konsekwencji jeżeli Klient powiadomi o tym fakcie w terminie nie krótszym niż 2 (dwa) dni przed planowanym terminem przyjazdu.
  – bez zwrotu kwoty za jedną dobę jeżeli Klient powiadomi o tym fakcie w terminie krótszym niż na 2 (dwa) dni przed planowanym terminem przyjazdu.
 • 10. Jeżeli rezerwacja nie zostanie odwołana, Klient jest zobowiązany do wpłaty całości należności za zarezerwowany termin w apartamencie.
 • 11. Jeżeli okres pobytu w apartamencie zostanie skrócony przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 • 12. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rezerwacji oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu , z którym można się zapoznać w apartamencie oraz na stronie internetowej www.apartamenty.zlotanic.pl
 • 13. Zakwaterowanie Klienta następuje we wskazanym dniu przyjazdu w wynajmowanym apartamencie w obecności naszego przedstawiciela poprzez:
  – uregulowanie należności opisanych w pkt.7
  – sprawdzenie dokumentu tożsamości
  – prezentację apartamentu sprawdzenie wyposażenia
  – przekazanie kluczy.
 • 14. Wykwaterowanie następuje w apartamencie w dniu opuszczenia apartamentu przez Klienta w obecności naszego przedstawiciela poprzez:
  – sprawdzenie stanu technicznego oraz ewentualnych braków i uszkodzeń urządzeń technicznych i wyposażenia
  – zwrot kluczy przez Klienta
 • II. Zasady korzystania z apartamentu
 • 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Pierwsza doba rozpoczyna się o godz. 14.30. Ostatnia doba kończy się o godz. 11.30 rano. Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień.
 • 2. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu i zostanie ona uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 • 3. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godz. 23.00 do godz. 06.00.
 • 4. Klient nie może podnajmować apartamentu osobom trzecim nawet jeżeli upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • 5. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wszelkich rzeczy znajdujących się w apartamencie w czasie, w którym jest on wynajmowany przez Klienta.
 • 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu apartamentu, powstałych z winy Klienta lub z winy odwiedzających go osób.
 • 7. W przypadku powstania szkód opisanych w pkt.4 Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów przywrócenia apartamentu oraz jego wyposażenia do stanu poprzedniego.
 • 8. W apartamencie, na balkonach oraz wszelkich ciągach komunikacyjnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku jego naruszenia Klient zostanie obciążony karą w wysokości 100% należności za pobyt, oraz kosztami wynikającymi z uruchomienia alarmu ppoż.
 • 9. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
 • 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • 11. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego REGULAMINU.
 • 12. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.
 • 13. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.
 • 14. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy siedzibie Najemcy.
Powrót